ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ โรงแรม Le Bali Resort & Spa จ.ชลบุรี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดโครงการพัฒนาหัวหน้าต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8

อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 และกล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์